|
 

Petició de zona de càrrega i descàrrega per a establiments comercials

Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior, segons el que s'estableixi a les ordenances municipals.Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. 

Requisits a complir:
Cal complir els requisits que s'estableixin a les ordenances municipals corresponents.  

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Plànol de situació de l'establiment i l'emplaçament sol·licitat.
3. Altra documentació justificativa o rellevant per a la tramitació de la sol·licitud.  

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu el formulari i adjunteu la documentació sol·licitada al apartat corresponent.
2. Els Serveis Territorials es posaran en contacte amb el sol·licitant per a notificar la resolució.
3. Si s'escau, l'Ajuntament posarà els senyals de reserva de l'espai.  

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). 

Last update 09.12.2013 | 13:41