|
 

Urbanisme

*Facultat de direcció i gestió: Redacció, tramitació i desenvolupament del planejament general, dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, dels instruments de gestió i dels projectes d'urbanització; Redacció, tramitació i control d'execució dels projectes d'obres i serveis; Preparació, tramitació i control de les contractacions i concessions de les matèries relacionades amb l'àrea de política territorial; Creació i desenvolupament dels instruments telemàtics per facilitar a la ciutadania la informació necessària en matèria d'ordenació urbanística i xarxes de serveis públics; Tramitació i execució dels diferents procediments d'adquisició, alienació i ús del sòl; Redacció i aplicació d'ordenances i reglaments municipals de matèries pròpies de l'àrea de política territorial; Tramitació, execució, control i inspecció de les llicències d'edificació, instal·lacions xarxes públiques o qualsevol altra pròpia de l'àrea de política territorial; Tramitació i execució dels expedients de ruïna; Foment de la construcció d'habitatges i control de la qualitat dels habitatges, especialment de tipus social; Estudi i proposta per a la creació de consorcis i entitats d'economia mixta per al foment de l'habitatge social o altres matèries pròpies de l'àrea de política territorial; Relacions amb el Patronat Local de l'habitatge; Dirigir, gestionar, inspeccionar i impulsar qualsevol altra activitat pròpia de l'àrea de Política Territorial. Facultat de direcció, gestió i resolució: Atorgament llicències obres menors; Contractacions menors; Inspecció i acords que cal adoptar en els diferents expedients de disciplina urbanística i ordres de manament, excepte les resolucions de caràcter definitiu; Devolució garanties residus; Aprovació de les certificacions corresponents als projectes d'urbanització o projectes d'obres ordinaris així com els acords corresponents al control de qualitat i a la seguretat i salut de les obres.

Last update 03.07.2019 | 14:17