|
 

Llicència d'obres menors

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per efectuar obres de moviments de terres, i murs de contenció enderrocs d’edificis, xarxes de companyies, escomeses, tala i guals.

Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:

No n'hi ha.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Rebut de l’IBI de l'edifici o del solar objecte de llicència
3. Projecte tècnic visat i signat pel tècnic/a corresponent, fet en base a la cartografia municipal. (per als guals és suficient un croquis, no cal tècnic)
4. Full d'assumeix visat del tècnic/a competent. (per als guals no és necessari)
5. En obres d’enderroc: assumeix de permanència en obra signat per tècnic competent

Guals i altres obres sense tècnic:
(No es requereix projecte tècnic ni assumeix tècnic)
Croquis
Breu descripció de l’obra.
Pressupost de l'obra.
Fotografies
Altra documentació exigida per l’ordenança de guals.


Tràmit pas a pas:

1. Empleneu l'imprès de sol·licitud de llicència urbanística i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
2. Feu el pagament de les taxes corresponents.
3. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local.
4. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Termini de resolució:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Last update 02.08.2018 | 14:49