|
 

Transmissió o canvi de titularitat de llicència d'obres

Aquest tràmit permet transmetre una llicència d'obra, atès que aquest tipus de llicències són transmissibles, sempre i quan els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència ho comuniquin per escrit a l'Ajuntament, el qual ha de comprovar que és possible la transmissió.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Amb antelació a la finalització de la vigència de la llicència.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Instància emplenada i signada pel promotor actual, en el que es notifica el canvi de titularitat de la llicència d’obres.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
1. Fotocòpia del DNI, de l’alta en la targeta d’identificació fiscal del nou promotor/titular de l’obra i alta en l’activitat .
2. En cas que el nou titular/promotor sigui una societat, fotocòpia de l’ escriptura de constitució d’aquesta.
3. Document de cessió de drets de la llicència signat per les dues parts. ( drets de la llicència, garanties i ... )
4. En cas de canvi de constructor i tècnics:
    a. Renúncia del constructor actual
    b. Renúncia dels tècnics actuals
    c. Fotocòpia de l’ alta en l’activitat del constructor.( es pot presentar posteriorment abans d’iniciar les obres )
    d. Si la construcció la realitza un particular (el mateix propietari de la finca), assegurança de responsabilitat civil .
    e. Fitxa de gestió i acceptació de residus de la construcció
    f. Assumeix tècnics actuals.

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu l'imprès de sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
2. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.
3. El nou titular de la llicència haurà d’ingressar els dipòsits i fiances.
4. L’Ajuntament retornarà a l’antic titular els dipòsits i fiances ingressats.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

 

 

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 04.09.2013 | 13:00